Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional 19.21.20056

Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional 19.21.20056

Adobe Systems Incorporated – Shareware –
4 Stars User Rating

Tổng quan

Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.241 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional là 19.21.20056, phát hành vào ngày 18/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/04/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 19.21.20049, được sử dụng bởi 64 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional!

Cài đặt

người sử dụng 4.241 UpdateStar có Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản